Voetnoot 8

Mr. Green, een blinde organist 

St Giles-without-Cripplegate (Londen)

vrijdag 5 mei 2017 – In de vorige voetnoten heb ik geschreven over hoe Weyerman met krantennieuws omgaat. Leuker wordt het als hij schrijft over iemand die hij – naar eigen zeggen – persoonlijk gekend heeft. Jan Bruggeman wees mij op zo iemand: Mr. Green, een blind Muziekant en organist van St. Gillis.

Omdat Weyerman uitvoerig over hem bericht, geef ik deze keer alleen de citaten. In mijn volgende voetnoot geef ik mijn commentaar bij deze teksten.

Een vermelding van een onderwerp bij Weyerman staat zelden alleen, en zo komt ook Mr. Green twee keer in werk van Weyerman voor. In deel 1 van de Historie des Pausdoms (p. 85) houdt Weyerman het kort:

Een Man, die zo blind is gelyk als den (1) Orgelspeelder van St. Gilles kerk, zal gemakkelyk konnen zien wat Oogmerk dat die Vleyeryen hadden.
(1) Een vermaart Engels Orgelist te Londen, genoemt Mr. Green, die zo blind is, als een Tuynmol.

Op p. 359 van deel 1 van de Ontleeder der gebreeken komen we veel meer over die blinde tuinmol te weten. Het staat in aflevering 45 van 14 augustus 1724:

Londen. Daar is een Muziekaal Verschil beplyt tusschen de Kamerling van Londen, als Eischer, en tusschen Mr. Green, een blind Muziekant en Organist van St. Gillis, als Verweerder, dewyl de Laatste Lessen gaf in de Stad van Londen zonder Vryman te zyn. De Muziekant die verpligt was om te zien door de Oogen van zyn Advokaat, bragt by tot zyn verschooning; dat de Muziek een vrye, zo wel als een winderige Konst was, en by gevolg dat die Konst niet afhankelyk was van de Wet. Die zaak wierdt bepleit tot dat de blikken der beide Advocaten begonnen zneeuwblind te worden, zonder dat den blinde Green ’t minste Licht zag in ’t Proces, dat ten laatsten overhelden naar de kant des Eischers, wordende de Muziek overtuigd van een handwerks Konst, zoo wel als een kundige Weetenschap te zyn. Den blinde Mr. Green kreeg een slag in ’t gezigt, en dewyl den Rechter zag, dat hy den Blinden niet kon overtuigen, door ’t Gezigt, daarom dee hy ’t hem tasten en voelen, in zyn beurs.
Den Ontleeder der Gebreeken die honderdmaal met die Mr. Green heeft gepiket, zonder dat den Blinde ooit het wit van deszelfs oogen heeft gezien, zal zyn Leezers de Blindemans Avontuur van die blinde Organist voordissen.
Den Anatomist der Feilen logeerde eenmaal achter de Kerk van St. Paulus binnen Londen, zynde Mr. Green den Tentgenoot des Ontleeders. De Hospita was een malsche Boterbloem, ook trof haar ’t eige lot, want zy wiert herkaauwt door een blinde Bul, die haar dagelyks onderscheide blinde Lessen in fligeerde, op de sleutel van B duur, zonder dat ‘er in al die tyd eens om een brandende Kaars wiert geroepen. Het gebeurde dat den Ontleeder eens na boven liep in ’t duister, als wanneer hy een Zaak ontdekte die het Licht onwaardig was, want hy struikelde over de overspeelige Alliantie van Mr. Green, en van Mrs. ***, die dichtjes waaren geëngageert in een ouderling Hamerslag, zynde Madame het Aambeeld, waar op den Blinde het Anker des Huuwelyks te pletteren beukte. Den Ontleeder zweeg stok stil voor die tyd, doch daags daar aan vroeg hy aan Madame; wat dat haar bewoog om voor Hospitaal te speelen, en om, in ’t afzyn van haar Man, blinde Pelgrims te logeeren? Helaes! myn Heer, (antwoorde zy bitterlyk schreyende) een teder medelyden is de gevaarlykste Vyand der Kuischheid; ik ben gestruikeld over den Steen der Verzoeking van ’s Mans blindheid; en ik heb hem gelaaft met de Huuwelyks teugen van myne Bekoor lykheden, om door die Aalmoes het rampzaalig Lot van zyne blindheid te baat te koomen.
Den Ontleeder begon te lagchen als een Zot, (die Lach is een aangeboore Eigenschap in een Autheur) en hy riep uit in een groote Verrukking; ha! nu zie ik dat de Liefde en het Meededogen eene en dezelve hartstogt is, en een Minnaar die het Meedelyden weet in te prenten in de meewaarige Boezem van zyn Minnaares is geen Spanbreedte van de leevende Wel der der onderlinge Verrukkingen gelogeert.

Einde citaat. In de volgende voetnoot meer hierover. —Jac Fuchs

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.