Prijskaartjes

zondag 14 september 2008 – Tegenwoordig tellen verzamelaars er een vermogen voor neer, maar in de achttiende eeuw waren de prijzen die voor Weyermanniana werden gevraagd, nog te behappen.

Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken, welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zyn uitgekomen, … voorheen uitgegeven door Johannes van Abkoude … nu overzien, verbeterd en tot in het jaar 1772 vermeerderd door Reinier Arrenberg, Courantier en Boekverkoper te Rotterdam, Rotterdam, Reinier Arrenberg, 1773, p. 483

Letterlievende Zedekunde. ’s Hage, O. en P. vn Thol, 4o, 11 stuivers
Over ’t Geheugen, ’s Hage, O. en P. van Thol, 4o, 3 stuivers
Natuurkundige Historien, ernstige schertzende en vrolyke aanmerkingen, Amsterdam, J. Lovering, 8o, 8 stuivers
Zedekundige bedenkingen, 8o, 10 stuivers
Persiaansche Zydewever, Amsterdan, 40 [geen prijs vermeld]
Naakte Waarheit, Leiden, A. v.d. Hoeven, in 4o, 1 gld 2 stuivers
Blyspelen, Amsterdam, 4o [geen prijs vermeld]
Voorloper van de Kronijk der Bankroetiers, Rotterdam, H. Maronier, 8o, 8 stuivers
Amsterdamsche Hermes, 2 delen, 1722, Amsterdam, 4o [geen prijs vermeld]
Herboren Oudheit, 1725, Amsterdam, 4o [geen prijs vermeld]
Historie des Pausdoms, 3 delen, 1725, Amsterdam in 4o [geen prijs vermeld]
Verdediging van de Historie des Pausdoms tegen eenige scherpe aanmerkingen van een Karthuiser Monnik, Amsterdam, 4o [geen prijs vermeld]
Aanmerking op de Historie des Pausdoms, 1734, Amsterdam, B. Das, 4o, 15 stuivers
Den Ontleder der gebreken, 2 delen, 1726, Amsterdam, Bos [geen prijs vermeld]
Echo des weerelds, 2 delen, 1726, Amsterdam, in 4o [geen prijs vermeld]
Leven der Konstschilders, 3 delen met pl. 1729, ’s Hage, J. Swart, F. … 4o, 15 gld en 12 stuivers
Vrolyke Tuchtheer, 1730, Amsterdam, 4o [geen prijs vermeld]
Godgeleerde Zede .. uit Romeinen IV, 1730, Amsterdam, 8o, 10 stuivers
Over Spreuken XXVIII 15-17, 1731, Amsterdam, in 8o, 10 stuivers
Leven van den Baron van Syburg, 1734, Utr M Visch, 8o, 16 stuivers
Levens byzonderheden 1736, Amsterdam B Das, in 4o, 15 stuivers
Treur-vertoog op het overlyden van Do. H. Velzen, 1744, ’s Hage J. de Cros, 4o, 6 stuivers
Gevallen van Don Quichot op een .. trant beschreven, met XXXI kunstplaten van Picard, 1746, Amsterdam S van Esveld, folio, 10 gulden
De geest van of nieuwe en aartige invallende gedahten, nevens een lust van eene uitmuntende en vermakelyke verk… van Antique rariteiten, die nog nooit in de weereld zyn geweest en gevonden in de … in een papiere … 1757, ’s Hage, H. Bakhuisen, 9 stuivers
Verhaal van het verlaten der Joodsche Religie van Mozes Marcus, Amsterdam S.J. Baalde, 4o, 1 gulden
Doorzichtige Heremiet, Amsterdam SJ Baalde in 4o, 2 gulden
Oog in ’t zeil in XXVI Vertogen, Leiden, C van Hoogeveen en C Heiligert 4o, 2 gld en 12 stuivers